Naturskader og forsikring – hva dekkes over forsikringen, og hvem har ansvar for å forebygge?

La oss starte med naturskadeforsikringen i Norge – den er faktisk klassifisert som verdens beste! Den er som et stort «spleiselag» – der alle de 100 medlemsselskapene hefter for sin markedsandel. Naturskadeforsikringssordningen er hjemlet i Lov om naturskadeforsikring. Ordningen omfatter bygninger, løsøre og tilhørende tomt – inntil fem dekar.

Prinsippet som gjelder er at «Forsikring tar over den økonomiske risikoen ved en naturskade og erstatter det som gjenoppretting av skaden koster – det vil si dekker skadelidtes økonomiske tap». Forsikringsbransjen konkurrerer om å være best på skadeoppgjør, skadelidte skal få rask hjelp på stedet og oppgjøret skal skje så raskt som mulig. Forsikring skal ikke forebygge eller sikre, det tilligger kommuner og nasjonale myndigheter.

Hva er å anse som en naturulykke?

  • Skred
  • Storm
  • Flom
  • Stormflo
  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd

Klimaendringene

Hovedutfordringen for forsikringsbransjen i dag er klimaendringene, som fører til at naturskadene øker i både omfang og kostnader til utbedringer/sikring. «Vann på avveie» øker mest i både antall og kostnader. 2/3 av verdens befolkning bor i byer og mange byer har bygd seg til et overvannsproblem, mye grunnet vedlikeholdsetterslep i det kommunale ledningsnettet. Det anbefales i NOU’en «Eit klima i endring», at kommunen samarbeider bedre og tettere med deres ansvarforsikringsselskap eller deres forsikringsselskap. Kommunene må gjøre endrede prioriteringer innen VA sektorene i årene som kommer, for å kommer overvannsproblemene til livs. Ved å skaffe seg bedre kjennskap til forsikringsselskapenes skadedata, kan den enkelte kommune få større innblikk i hvor problemet er størst, for å kunne prioritere sin satsing etter dette. Norsk Naturskadepool har regnet på at hver krone som investeres i skadeforebygging, vil gi syv kroner i reduserte utgifter til reparasjon.

Takstnetts beredskapsorganisasjon

Takstnett har etablert en landsdekkende beredskapsorganisasjon som står klar med skadetakstmenn dersom store hendelser skjer rundt i landet, og skal sikre kapasitet i samarbeid med Norsk Naturskadepool. Takstnett har som målsetning å ha en beredskapsplan og organisasjon bestående av erfarne skadetakstmenn, som dekker hele landet ved store naturskader. Vi utfører oppdrag på vegne av både forsikringsselskapene, Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool. Samarbeid og forebygging anser vi for å være viktigste redskap for å komme klimaendringene i møte.

(Kilde; Norsk Naturskadepool/Finans Norge)

 

 

Del innlegg